Los Angeles - Las Vegas - San Francisco Thy Ile 7 Gece
Yurtdışı Turlar
Konaklama Tipi
5 Gece Otel Konaklamas?
Otel Özellikleri

Not : Çocuk kategorisi 2-12 ya?lar? aras?d?r. Tur sirküsü yay?mland??? 07.07.2022 tarihinde geçerlidir. Ayn? tura ait, daha sonraki bir tarihte yay?mlanacak tur sirküsü bir öncekini geçersiz k?lar. Zorunlu ek hizmetler fiyata dahildir.

Konum Bilgisi
1.Gün Tur Güzergah?
Los Angeles ?stanbul

BATI AMER?KA

Los Angeles (3) - Las Vegas (2) - San Francisco (2)

 ?STANBUL - LOS ANGELES

?stanbul Havaliman?nda saat 05:00’de bulunma. Pasaport, check-in ve gümrük i?lemlerinin ard?ndan Türk Hava Yollar?n?n TK 179 nolu seferi ile saat 08:25’de Amerika’n?n en büyük ?ehirlerinden biri olan Los Angeles'a hareket. Yakla??k 11 saatlik bir uçu?tan sonra saat 12:05'de Los Angeles’a var??. Havaliman?nda bizleri bekleyen özel arac?m?z ile otelimize transfer. Odalar? saat 15:00’den sonra alaca??m?z için Lobby’de dinlenebilir veya rehberinizin ekstra olarak düzenleyece?i Los Angeles ?ehir turuna kat?labilirsiniz. Geceleme otelimizde.


Ekstra Tur: ?ehir turumuzun ilk dura?? Amerika’n?n Melekler ?ehri olarak tan?nan, 2. büyük ?ehri olan Los Angeles'? tan?-tan bir tur yapaca??z. ?lk dura??m?z filmlerden an?msayaca??n?z Hollywood Bulvar?. Burada Oscar törenlerinin yap?ld??? Kodak tiyatrosu (Yeni ad?yla "Dolby Theater"), ünlü filmlerin galalar?n?n yap?ld??? Çin tiyatrosu, sinema ve müzik sanatç?lar?n?n el ve ayak izleri, ayr?ca ?öhretler Yolu görece?imiz yerler aras?nda. Ayr?ca bu bölgeden ?ehrin simgesi olan Dev Harflerle yaz?l? ünlü Hollywood yaz?s?n? foto?raflama ?ans?n? bulacaks?n?z. Daha sonra ünlü Sunset Strip bulvar?ndan Santa Monica bulvar?na geçerek Beverly Hills’e ula??yoruz. Bura-da Beverly Hills’in me?hur sembolünü görece?iz. Daha sonra ’’Pretty Woman’’ filminin çekildi?i, dünyan?n en lüks ma?azalar?n?n yer ald???, me?hur Rodeo Drive’da k?sa bir yürüyü? yap?p, Elvis Presley ve John Lennon gibi y?ld?zlar?n senelerce ikamet adresi olan "Beverly Willshire Otel"ini görece?iz. Rodeo Drive’dan ayr?ld?ktan sonra Los Angeles ?ehrinin merkezi olarak bilinen Downtown'a gidiyoruz. Burada görece?imiz yerler Olvera caddesi, Los Angeles ?ehrinin siluetini olu?turan gökdelenler ve ?ehrin ilk kuruldu?unda olu?an tarihi merkezler. Tur sonras? otelimize geçi?, odalar?n da??l?m?ndan sonra dinlenmek için serbest. 

2.Gün Tur Güzergah?
Los Angeles

LOS ANGELES

Sabah serbest vakit. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyece?i Universal Stüdyolar? turuna kat?labilirler. Geceleme otelimizde.

Ekstra Tur :  Amerikan film sanayinin kalbi olan Los Angeles'ta film stüdyolar?n? ve içerisinde bulunan muhte?em oyun ve roller coaster'lar ile e?lenme f?rsat? bulabilir. Bu turumuzda Dünya'n?n en büyük parklar?ndan biri olan ve Amerikan rüyas?n?n olu?mas?n-da etkili olan filmlerin nas?l çekildi?ini ve kahramanlar?n? yak?ndan görme imkân? bulaca??n?z Unversal Studio'lar?na gidiyoruz. Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’in yarat?mc? dan??manl???n? yapt??? Universal Studios’un neden dünyan?n 1 numaral? stüdyosu ve e?len-ce park? oldu?unu çok daha iyi anlayacaks?n?z. Fakat bu park sadece bir e?lence de?il dün-ya sinema tarihinin ve teknolojisinin yüzy?la varan deneyiminin de bir ürünüdür. 40’?n üze-rinde ?ov, film seti ve e?lence sizleri kendi içine çekip e?lendirmekle kalmay?p, nefeslerinizi keserek filmlerin içinde hissi ya?atacakt?r. Tur sonras? serbest vakit. Ak?am arzu eden mi-safirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyece?i Santa Monica turuna kat?labilirler. So-kak sanatç?lar?n?n gösterileriyle dolu ???l ???l Santa Monica’da bulunan ??k kafelerde bir ?ey-ler içerek yorgunlu?unuzu atabilir, ak?am yeme?inizi bu güzel yerde bulunan restoranlardan birinde alabilirsiniz. 

3.Gün Tur Güzergah?
Los Angeles

LOS ANGELES

Sabah serbest vakit. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyece?i  San Diego Turu'na kat?labilirler.  Geceleme otelimizde.

Ekstra tur:  Y?llard?r Amerika’nin en güzel ?ehiri seçilen San Diego da ilk dura??m?z La Jolla. Fok plaj? ve sahilleriyle ünlü La jolla’ da do?anin ve lüx evlerin uyu-munu görecek ve bol bol foto?raf cekeceksiniz. La Jolla dan ayr?l?p 2. dura?imiz olan Old Town’a gidiyoruz. California’nin do?um yeri olan Old Town da kendinizi  adeta Meksika da  hissedece?iniz bir atmosfer sizleri bekliyor. Old Town sonras?nda ;Sea Port Village, Midway uçak gemisi, II Dünya Savas?n?n simgesel gorseli olan Unconditional Surrender Statue hey-keli, Amerikan Deniz kuvvetlerini üssünün bulundu?u ve ayn? zamanda Amerika’n?n en bü-yük ahsap binas? olan ve “Baz?lar? S?cak Sever” filminin de çekildigi tarihi Hotel Del Corona-do’nunda bulundugu Coronado adas? ziyaret edece?imiz yerler aras?ndad?r. Turdan sonra Otele dönü?. 

NOT: Midway uçak gemisi ziyareti  sadece d??ardan foto?raflama olarak yap?lacakt?r.

4.Gün Tur Güzergah?
Las Vegas Los Angeles

LOS ANGELES - LAS VEGAS

Sabah otelden ayr?l?yoruz. Tam grup kat?l?m? olursa ekstra olarak Sahil kentleri turu yap?labilir. Geceleme otelimizde.


Ekstra Tur : Bu programda Amerika’n?n en yo?un ikinci liman? olan Long Beach’de, ünlü Queen Mary gemisini, Formula 1 yar??lar?n?n yap?ld??? pisti görece?iz (Grand Prix of Long Beach). Pasifik Okyanusu k?y?s?ndan güneye do?ru inerek; Newport Beach, Seal Beach, Huntington Beach, Laguna Beach, ufak bir salla geçe?imiz Balboa Adas? görülecek di?er yerler aras?ndad?r. (120 Usd) Tur sonras? Nevada eyaletinin en önemli turistik merkezi olan, dünyan?n en büyük otellerine de ev sahipli?i yapan gecelerin ?ehri Las Vegas’a hareket edece?iz. Ba? döndürücü ?ehre girer girmez me?hur Las Vegas Bulvar?n? ve otelleri anlatan bir panoramik tur yap?yoruz. Otele yerle?me ve ard?ndan otel oryantasyonu. Ak?am Las Vegas Strip’te yürüyü? ve otellerin görsel aç?k hava ?ovlar?n? izleme imkân?. Las Vegas’?n dünyaca ünlü ?ovlar?na gitmek isteyen misafirlerimizin transferlerini yapaca??z. Ak?am ?ans?n?z denemek için binlerce masa ve slot sizleri bekliyor. 

5.Gün Tur Güzergah?

Las Vegas

LAS VEGAS

Sabah serbest vakit. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyece?i Grand Canyon turuna kat?labilirler. Geceleme otelimizde.

Ekstra Tur:  Bu turumuzda sabah otelimizden özel arac?m?z ile sabah Las Vegas’tan Arizona Eyaletinde bulunan Grand Canyon’a do?ru yola ç?k?yoruz. Yakla??k 2 saatlik bir yolculuktan sonra Grand Canyon’a var?yoruz. Var???m?z? takiben helikopterleri organize eden görevliler bizleri helikopterlere götürüyor. 5-6 ki?ilik helikopterler  Canyon'un en alt?nda bulunan Colorado Nehrine do?ru inerken muhte?em Canyon manzaras?y-la büyüleneceksiniz. A?a??da bizi bekleyen teknelerle nehir üzerinde bir tur yap?yoruz. Daha Sonra Helikopterler bizleri yukar?ya ç?kar?rken yine muhte?em manzaralara tan?k oluyoruz. Dönü?te bizlere çevreyi gezdirecek otobüslere biniyoruz. Son nokta olan Eagle Point'te (Kartal Noktas?) Canyon'un muhte?em foto?raflar?n? 800 metrelik uçurumun hemen yan?n-dan çekme imkan? buluyoruz. Yine burada Hualapai K?z?lderelilerin çad?rlar?n? foto?raflama imkan?m?z oluyor. Buradan tekrar otobüse binerek Guano Point’e gidiyoruz.  Hualapai K?z?lderililerin haz?rlad??? yemekleri yerken yine ba?ka bir muhte?em manzaraya tan?k oluyoruz. Yemekten sonra Terminale geri donup arac?m?za binerek Las Vegas’a do?ru yola ç?k?-yoruz. Hayatta bir kez mutlaka görülmesi gereken ve Dünya'n?n 7 do?al harikas?ndan biri olan bu muhte?em Canyon'un sahibi olan Hualapai K?z?lderilileriyle tan??ma f?rsat? olan bu turu kaç?rmaman?z? tavsiye ederiz. 

Detaylı Bilgi

Kat?l?m Ko?ullar?

Tur Kat?l?m Ko?ullar?d?r Mutlaka Okuyunuz;

1- Jolly Tur; hava yolu ile yolcu aras?nda arac? konumunda olup, 28.09.1955 Lahey protokolüne tabidir. Uçu? öncesinde saatler de?i?ebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Uça??n inece?i ?ehre göre parkurlarda de?i?iklikler olabilir. Paket tura kat?lacak say?n?n yeterli olmamas? durumunda 20 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir. Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilmez.

2- Uçu? saatlerimizi bürolar?m?zdan ö?renebilirsiniz. Hava yolu ?irketleri taraf?ndan yap?labilecek saat de?i?iklikleri ve olabilecek rötarlardan Jolly Tur sorumlu tutulamaz. Jolly Tur, zorlay?c? nedenlerin bulunmas? halinde; tur güzergah?n? içeri?i ayn? kalmak ko?uluyla de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar. ?ehir tan?t?m turlar? ?ehre var?? saatine göre bir sonraki gün gerçekle?tirilebilir.

3- Uçakl? turlara kat?lan ki?iler için yap?lmas? gereken check-in ve boarding i?lemleri ki?isel i?lemler olup, misafir taraf?ndan uçu? öncesinde havalimanlar?nda ilgili hava yolu kontuarlar?nda ya da online olarak hava yolu firmalar?n?n internet sitelerinden yap?lmas? zorunludur. 

4- Uçu?larda olu?abilecek son dakika rötarlar? ve kap? de?i?iklikleri havaalanlar?nda sesli anons edilmekte ve alandaki bilgi panolar?nda gösterilmektedir. Bu bilgiler ki?iler taraf?ndan takip edilmelidir.

5- Tura kat?l?m için Jolly Tur taraf?ndan bildirilen saatlerde belirtilen havaalan?nda haz?r bulunmayan, check-in ve boarding i?lemlerini zaman?nda yapt?rmayan, check-in ve boarding i?lemlerini zaman?nda yapt?ran ancak uça?a binmeyen ki?ilerin uçu?u gerçekle?tirememelerinden Jolly Tur sorumlu de?ildir. Uça?? kaç?ran ki?ilerin tura dahil olmalar? için gerekli olacak gidi?-dönü? yeni uçak biletleri ve gidilecek bölgedeki transferlerine dair olu?acak tüm masraflar kendilerine aittir.

6- Programlarda belirtilen geziler zorlay?c? nedenlerin varl??? halinde, belirtilen gün ya da günler d???nda ba?ka bir gün yap?labilir. Programa dahil olarak belirtilen ö?le ve ak?am yeme?i servisleri gerekli görüldü?ü durumlarda veya uçu? saatlerindeki de?i?iklikler nedeni ile acentenin belirledi?i restoranlarda verilebilir. 

7- Yurtd??? gezilerinde en az 6 ay süreli ve yasal olarak geçerli pasaport olmas? mecburidir. Misafir pasaportlar?n?n hasar görmemi?, y?pranmam?? ve y?rt?lmam?? olmas? zorunludur. Ki?ilerin gidilecek ülkelere giri? için gerekli olan yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.   

8- Jolly Tur yolcu ile konsolosluk aras?nda arac? konumundad?r. Konsolosluk gerekli gördü?ü durumlarda vize vermeme hakk?na sahiptir, yolcunun vize alamamas? ile ilgili olarak Jolly Tur`un hiç bir sorumlulu?u yoktur. Jolly Tur sadece arac? kurum görevini üstlenmektedir. ?ahsi vize ba?vurular?nda Jolly Tur’un herhangi bir yapt?r?m? ve sorumlulu?u bulunmamaktad?r. Tüketiciler bu ?artlar? kabul ederek tura kay?t yapt?rm??lard?r. 

9- Panoramik ?ehir turu, ?ehirlerin tan?t?m? için düzenlenen 2-3 saat süreli turlard?r. ?ehir turlar? ve ekstra turlar, içeri?i de?i?memek ?art?yla farkl? günlerde düzenlenebilir. Ekstra tur fiyatlar?, içerik ve kat?l?mc? say?s?na göre de?i?iklik gösterebilir.

10- Programda ekstra olarak belirtilen geziler yeterli kat?l?m olmamas? halinde yap?lamayabilir. Turlar?n yap?lamamas?ndan Jolly Tur sorumlu tutulamaz. Yol üzerinde yap?lan ekstra turlar tüm yolcular?n kat?l?m? olmasa dahi gerçekle?tirilecektir. Yol üzeri yap?lacak olan ekstra turlarda; tura kat?lmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz taraf?ndan kente girmeden önce yer alan dinlenme alanlar?na yönlendirilecektir. Yol üzerinde yap?lan ekstra turlara kat?lmak istemeyen yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek tura kat?lm??lard?r. Yerel otoriteler taraf?ndan gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yap?lmaz. Bu gezi ya da turlar?n yap?lamamas?ndan  Jolly Tur sorumlu tutulamaz.

11- Tura i?tirak eden ki?ilerin; ?ahsi e?yalar?, çantalar? ve valizleri kendi sorumlulu?unda olup, unutulan, kaybolan veya çal?nan e?yalardan Jolly Tur sorumlu de?ildir. Unutulan e?yalar?n bulunma durumlar?nda ülkeye veya ki?iye ula?t?r?lmas? s?ras?nda yap?lan masraflar e?ya sahibine aittir. 

12- Jolly Tur, kategorisi ayn? kalmak kayd?yla otel isimlerini de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar. 3 ki?ilik odalarda ilave yatak uygulamas? olup, 3.yatak standart yataktan küçüktür. Fiyat listesinde belirtilen çocuk fiyatlar? ancak çocu?un iki yeti?kin yan?nda konaklamas? durumunda geçerlidir. Otellerde sunulan kontinental kahvalt? tereya??, reçel veya bal, ekmek, çay veya kahve ile meyve suyundan olu?maktad?r. Grup kahvalt?lar? ayr? bir salonda servis edilebilir. 

13- Fiyatlar?m?za tur program?nda belirtilen detaylar ve havaliman? vergileri dahildir. Gün içerisindeki kur de?i?imleri TL fiyatlara yans?t?lmaktad?r. Ödeme an?ndaki kurlar geçerlidir.

14- Tura kat?lan ki?ilerin seyahat s?ras?nda yanlar?nda Seyahat Sigortalar?n? bulundurmalar? gerekmektedir.

15- Turlar ba?ka acente turlar? ile birle?tirilebilir. Bu gibi durumlarda Jolly Tur misafirleri Jolly Tur sorumlulu?undad?r.

16- 18 ya? alt? re?it say?lmayan çocuklar?n anne veya babalar?ndan biri veya ikisi ile beraber tura kat?lmad??? durumlarda, tura kat?l?m için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat s?ras?nda ki?ilerin yan?nda bulundurulmas? zorunludur.

17- Ki?ilerin tura kat?l?mlar?ndaki sa?l?k sorunlar?, hamilelik durumu ve sürekli kullan?mda bulunduklar? ilaçlar ile ilgili raporlar? yanlar?nda bulundurmalar? gerekmektedir.

?ptal ?ade ?artlar?

?PTAL ?ARTLARI

1. Tüketicinin gezisinin ba?lamas?na 30 gün kalaya kadar (gezinin ba?lang?ç günü say?lmaz) tura kat?lmaktan vazgeçmesi durumunda ödemi? oldu?u ücretin tamam? (uçak bileti hariç) iade edilir. Ancak yurt d??? seyahatlerinde vize hizmeti verilmi? ise iade edilmez. Amerika ?ç hat biletlerinin iadesi yoktur. Baz? turlar?m?zda D?? Hat Uçak Biletleri (Türkiye ç?k??/dönü?) tur kalk??? kesinle?ti?inde kesilebilir. Bu biletlerde havayolundan gelecek ceza i?lemine göre de?erlendirilecektir.

2. Tüketici gezinin ba?lamas?na 29 ile 15 gün kalaya kadar rezervasyonunda iptal-de?i?iklik talebi durumunda (uçak bileti hariç) gezi bedelinin % 50 ‘si yanar. Amerika ?ç hat biletlerinin iadesi yoktur. Türkiye ç?k?? biletlerde havayolundan gelecek ceza i?lemine göre de?erlendirilecektir.

3. Tüketici gezinin ba?lamas?na 14 ile 8 gün kalaya kadar rezervasyonunda iptal-de?i?iklik talebi durumunda toplam gezi bedelinin % 80‘i yanar.

4. Tüketici gezinin ba?lamas?na 7 gün ve daha az olmas? durumunda rezervasyonunda iptal-de?i?iklik talebinde toplam gezi bedeli yanar ve iade edilmez.


Amerika rezervasyonlar?nda Önemi not :

Amerika paket turlar?m?zda iç hat uçu?lar?, Amerika iç hat uçu?lar?nda olan doluluk ve yer bulmama riski nedeni ile kayd?n?za ait iç hat biletleri  takip eden hafta içinde kesilmektedir, bu nedenle isimlerin do?ru girildi?inden emin olmal?s?n?z.  ?ç hat biletlemesi yap?lan kay?tlar için yap?lan iptal  taleplerinde,     iptal ?artlar?ndaki gün say?s?na bak?lmaks?z?n  iç hat bilet bedelleri yanmaktad?r. 

Misafirler;  Sat?n alm?? olduklar? Amerika turu iç hat biletleri, sat?n almay? takip eden hafta içinde kesilece?inden turu iptal ettikleri takdirde, bilet bedellerinin kesintiye u?rayacaklar?n? kabul ederek turu sat?n alm??lard?r. 

* Covid-19 Düzenlemeleri

A?? Kart? Zorunlulu?u
Tüm misafirlerin ilk ç?k?? noktalar?nda ABD otoritelerine göre full a??lanma kapsam?nda olduklar?n? ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamdaki yolcular?m?z full a??lanma kapsam?nda olduklar?n? ilk ç?k?? noktalar?nda ibraz edemiyorlar ise istasyon yetkililerimizce seferlerimize kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Amerika'ya negatif sonuçlu PCR testiyle giri?
2 ya? ve üzeri yolcular?n kalk?? saatinden maksimum 1 gün öncesinde numunesi al?nm?? negatif PCR (nükleik asit test) veya antijen testi sonucuna sahip olmalar? gerekmektedir. 

Türkiye’de yap?lan Sinovac ve BionTech a??lar? ABD otoritelerine göre full a??lanma kapsam & kriterlerine uygundur. Di?er a??lar için; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html 

18 ya??n alt?ndaki yolcular (2 ve 17 ya? aras?nda olup full a??lanmam?? olan yolcular?n, e?er beraberinde seyahat ettikleri ebeveyn & refakatçileri full a??lanm?? ise, seferlerinden maksimum 1 gün önce düzenlenmi? bir negatif test sonucunu ilk ç?k?? noktalar?nda ibraz etmeleri yeterlidir. E?er yolcu ebeveyn & refakatçi olmadan tek ba??na seyahat ediyorsa veya birlikte seyahat etti?i ebeveyn & refakatçiden herhangi biri full a??lanma kapsam?nda de?ilse, seferinden maksimum 1 takvim günü önce düzenlenmi? bir negatif test sonucunu ilk ç?k?? noktas?nda ibraz etmesi gerekmektedir. 2 ya? alt?ndaki yolcular?m?z?n test ibraz etmesine gerek yoktur. 2-17 ya? aras? yolcular  için ebeveynleri veya refakatçileri beyan formunu doldurabilir.)

Ba?kanl?k bildirisi ve daha detayl? bilgilendirmelere ekteki ''Proclamation ve detailed info'' isimli doküman üzerinden ula?abilirsiniz.

Önemli Notlar:

* Tüm yolcular?n ekteki güncellenmi? beyan formunu ilk ç?k?? noktas?nda seyahatlerinden önce doldurarak imzalay?p istasyon yetkililerine teslim etmeleri, bu formlar?n ilk ç?k?? istasyonlar?nca dijital ortamda 2 sene boyunca saklanmas? gerekmektedir. Formdaki Section 1 k?sm? tüm yolcular?m?zca, Section 2 k?sm? ABD vatanda?l??? olmayan & daimi oturum izni bulunmayan veya göçmen statüde olmayan yolcular?m?z taraf?ndan formda belirtilen yönlendirmeler takip edilerek doldurulup imzalanacakt?r. 2-17 ya? aras? yolcular  için ebeveynleri veya refakatçileri beyan formunu doldurabilir. Ya?l?l?k veya fiziki & mental engeller kaynakl? sorunlar nedeniyle formu dolduramayan yolcular için refakatçi yolcular? formu doldurabilir.

https://wsprod.thy.com/acenteportalws/admin/pub/document/18051  


Negatif test sonuç belgelerinde olmas? gereken bilgiler
Ki?iyi tan?mlayan bilgiler (ad, soyad, do?um tarihi)
Viral testin türü
Numune al?n?? tarihi
Testi yapan ki?i/kurumun isim ve ileti?im bilgileri

Test sonucunun negatif oldu?una ili?kin a?a??daki ifadeler kabul ediliyor. ?fadeler de?i?kenlik gösterebiliyor. (Geçersiz veya invalid ?eklinde ibareler kabul edilmiyor.):
Negative
Undetectable
SARS-CoV-2 RNA not detected
SARS-CoV-2 Antigen not detected
COVID-19 not detected
Not reactive

Doküman?n ?ngilizce olmas? gerekmektedir. 

Ülkeye COVID-19 sonras? iyile?me belgesi ile giri?
Yolcular?n son 90 gün içerisinde al?nm?? pozitif PCR (nükleik asit test) veya antijen testi sonucuna, ayr?ca seyahate uygun olduklar?n? belirten imzal? bir belgeye sahip olmalar? gerekiyor. (90 günü a?an yolcular?n negatif test alma zorunlulu?u bulunuyor.)

Belgelerin antetli ka??tta imzal? olarak lisansl? bir sa?l?k hizmeti kurulu?u veya bir kamu sa?l?k görevlisinden al?nm?? olmas?; ayr?ca belgelerde görevli ad?, adresi ve telefon numaras? gibi bilgilerin yer almas? gerekiyor.

Belgede ki?inin izolasyonu sona erdirebilece?inin belirtilmi? olmas? gerekiyor. (Belge sadece seyahat ile k?s?tl? olmay?p, i?e veya okula geri dönebilece?ini belirten benzer bir belge de olabilir.)

Pozitif test sonuç belgelerinin ?u detaylar? belirtmi? olmas? gerekiyor:
Ki?iyi tan?mlayan bilgiler (ad, soyad, do?um tarihi)
Viral testin türü
Numune al?n?? tarihi
Testi yapan ki?i/kurumun isim ve ileti?im bilgileri

Test sonucunun pozitif oldu?una ili?kin a?a??daki ifadeler kabul ediliyor. ?fadeler de?i?kenlik gösterebiliyor. (Geçersiz veya invalid ?eklinde ibareler kabul edilmiyor.):
Positive
Positive SARS-CoV-2 RNA detected
SARS-CoV-2 antigen detected
COVID-19 detected
Reactive

Türkiye'ye Giri?
A?? kart? olan misafirlerin PCR testi yapma zorunlulu?u ?u an için yoktur. 
*** Verilen Tüm Bilgiler 04 Aral?k 2021 tarihindeki aç?klanan bilgiler ?????nda düzenlenmi?tir.  Bu tarih sonras? ülke taraf?ndan de?i?tirilen bilgi olura güncel bilgilere uyulmas? beklenmektedir. Tur gidi? tarihi itibariyle güncel seyahat kurallar?n? mutlaka dan???n?z.

Oteller:
* Los Angeles’da Hilton LAX veya bir benzeri otelde 3 gece oda baz?nda konaklama

* Las Vegas’da Tresure Island veya bir benzeri otelde 2 gece oda baz?nda konaklama
* San Francisco’da Four Points by Sheraton veya bir benzeri otelde 2 gece oda baz?nda konaklama

Türkiye'ye Giri?
A?? kart? olan misafirlerin PCR testi yapma zorunlulu?u ?u an için yoktur. 
*** Verilen Tüm Bilgiler 04 Aral?k 2021 tarihindeki aç?klanan bilgiler ?????nda düzenlenmi?tir.  Bu tarih sonras? ülke taraf?ndan de?i?tirilen bilgi olura güncel bilgilere uyulmas? beklenmektedir. Tur gidi? tarihi itibariyle güncel seyahat kurallar?n? mutlaka dan???n?z.

Foto Galeri