Dogu Karadeniz Turlari
Yurtiçi Turlar
Konaklama Tipi
5 Gece Otel Konaklamasi
Otel Özellikleri

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

* Otellerde 5 Gece Yar?m Pansiyon Konaklama
* Aç?k Büfe 5 Sabah Kahvalt?s?
* Aç?k Büfe veya Yöresel Yemeklerden Olu?an 5 Ak?am Yeme?i
* Lüks Araçlar ile Ula??m (ki?i say?s?na göre araç detaylar? a?a??da yer almaktad?r.)
* Milli Park Giri? Ücretleri
* Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri
Konum Bilgisi

KONAKLAMA OTEL? Ordu Standart ?ehir Oteli
KONAKLAMA OTEL? Trabzon Standart ?ehir Oteli
KONAKLAMA OTEL? Hopa Standart ?ehir Oteli
KONAKLAMA OTEL? Rize veya Ayder Yaylas? Standart ?ehir Oteli
KONAKLAMA OTEL? Fatsa Standart ?ehir Oteli

Detaylı Bilgi
* Sabah Kahvalt?s?: Otelde al?nacak olup tur ücretine dâhildir.
* Ö?le Yeme?i: Sinop Örnek Mant?’ da menü ya da serbest olarak al?nacakt?r. (Ekstra)
* Ak?am Yeme?i: Güzergâh?m?z üzerinde uygun bir tesiste al?nacakt?r. (Ekstra)
* Konaklama Oteli: BU GECE OTEL KONAKLAMASI YOKTUR.

Genel ?artlar

*Gezi Süresi hareket ve dönü? günü dâhil olmak üzere 6 Gece 7 Gün olup 5 Gece otel konaklamal?d?r
*Paket fiyatlar?m?z otel, ula??m ve çevre gezilerini kapsamaktad?r. Tur Paketlerinde uygulanan çocuk indirimleri iki yeti?kin yan?nda tek bir çocuk için kullan?l?r. 0-6 ya? çocuklarda otel konaklamas?nda yatak verilmeyebilir.
*Turumuz; rehberlik, ula??m, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayr? dü?ünülemez. Kullan?lmayan ula??m, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez.
*Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yo?unlu?a göre ayn? standartlarda olmak kayd? ile de?i?iklik yap?labilir.
*Mola yerlerimiz; yo?unluk, tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevki ve hizmet standartlar? aç?s?ndan ayn? olmak kayd?yla de?i?tirilebilir.
*Program zamanlamas?nda (Gün içerisinde gezilecek ziyaret noktalar?n?n s?ras?nda veya günler aras?nda) Hava Durumu, Yol Durumu vb. gibi nedenlerle Rehber gerekli gördü?ü takdirde de?i?iklik yapabilir.
*Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yo?unluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdi?i zamanlamalara uymamalar? sebebiyle tur program?m?zda yazd??? halde gezilemeyen yerlerden Tatilbudur.com kesinlikle sorumlu de?ildir.
*Tur program?nda yer alan gece turlar? gibi ekstra turlar ki?i say?s? ve mevcut personelin ?artlar?na ba?l? olarak gerçekle?tirilir. Yol üzerinde yap?lan ekstra turlar tüm yolcular?n kat?l?m? olmasa dahi gerçekle?tirilecektir. Yol üzeri yap?lacak olan ekstra turlarda; tura kat?lmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz taraf?ndan ?ehre girmeden önce yer alan dinlenme alanlar?na veya ?ehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol üzerinde yap?lan ekstra turlara kat?lmak istemeyen yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek tura kat?lm??lard?r. 
*Ek Hizmet Bedelleri, Paket(ula??m ve konaklama) fiyat?n üstüne eklenerek total bir paket halinde taksitlendirilebilir. ?ndirimli statüsünde olan misafirlerimiz bu bedeli indirimli öderler.
*Rezervasyon esnas?nda kesinlikle koltuk numaras? sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen ula??m ve otel notlar?n?n garantisi yoktur. 
*Uzun turlar?m?zda her gün s?ra atlayacak ?ekilde yer de?i?imi (Rotasyon) olmaktad?r. K?sa turlar?m?zda rotasyon uygulanmaz. Bu uygulama en az 4 (Dört) gece konaklamal? turlarda geçerlidir.   Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaral? koltuk rehber ve yard?mc?s?na aittir.
*Uçakl? Turlar?m?zda, Uçak ile ilgili bölümlerde havayolu sözle?mesi geçerlidir. ?ptal Sigortalar? Uçak ula??m?n? kapsamaz. Turlar?m?zda kademeli fiyat sistemi mevcuttur. ?lan edilen fiyat en dü?ük s?n?ftan aç?lan fiyatt?r. (Uçakl? tur programlar?nda 'ekonomik s?n?f' kullan?lmaktad?r.)
*Turumuzda yeterli say?ya ula??lamad??? takdirde; iptal hakk? tur hareket tarihinden 20 gün öncesine kadar Tatilbudur.com da sakl?d?r. Böyle bir iptal durumunda Tatilbudur misafirlerine bizzat haber vermekle yükümlüdür. 
*18 ya? alt? re?it say?lmayan çocuklar?n anne veya babalar?ndan biri veya ikisi ile beraber tura kat?lmad??? durumlarda, tura kat?l?m için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat s?ras?nda ki?ilerin yan?nda bulundurulmas? zorunludur. 
*Ki?ilerin tura kat?l?mlar?ndaki sa?l?k sorunlar?, hamilelik durumu, sürekli kullan?mda bulunduklar? ilaçlar ile ilgili raporlar? yanlar?nda bulundurmalar? gerekmektedir.
*1618 nolu zorunlu seyahat sigortas? kapsam? Acentenin iflas? veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sa?l?k sigortas? de?ildir, tedavi masraflar?n? kar??lamaz. Özel sa?l?k sigortas? misafire ait özel harcamad?r.
*?ptal Güvence Paketi sat?n alm?? oldu?unuz paket turunuzu, ba?lang?ç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. ?ptal sonras?nda ödemi? oldu?unuz tur ücretinin tamam?, hiçbir kesinti yap?lmadan, ödeme ?eklinize göre iade yap?l?r.
*Tüm Kültür turlar? ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktad?r. Sat??a sunulmu? olan paket tur içindeki rezervasyon say?s? yükseldikçe (Turun doluluk oran? artt?kça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda ön ödeme almadan fiyat sabitleme yap?lamamaktad?r.
*Yeterli kat?l?m olu?mad???nda en yak?n hareket noktas?na biletleme yap?larak misafirlerimizin tura kat?l?m? sa?lanabilir
*Tur bitiminde var?lacak saatler ile alakal? bilgiler paket programda yazd??? gibi olup, mücbir sebeplerle geli?ecek gecikmelerden Tatilbudur.com sorumlu de?ildir. Misafirlerimiz al?nd??? noktalarda b?rak?lacakt?r. 
*Trafik Kanunu gere?ince araçta bulunulan tüm seyahat sürecinde emniyet kemeri tak?lmas? zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda Tatilbudur.com sorumlulu?u yoktur.
*Araç içerisindeki ki?isel tüm e?yalar?n sorumlulu?u mola vb. yerlerde ki?iye aittir.
*?lk gün gezi otele girmeden ba?layaca??ndan yüzme için gerekli k?yafetlerinizi ayr? bir ?ekilde haz?rlay?n?z.
*Gece Turlar?, Ekstralar; Tüm Gece Turlar? Ekstra Olup Kat?l?ma ve Ki?i Say?s?na Ba?l? Olarak gerçekle?tirilir.
 

Karadeniz Rüyas? ve Yaylalar Turu / 5 Gece Otel Konaklamas?

Foto Galeri